RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 50kg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail rodo@50kg.pl lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a .
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty 50kg sp. z o.o.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nieoznaczony
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie maila na adres rodo@50kg.pl
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
   Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych, nie uzyska Pan / Pani dostępu do usług 50kg sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów odnośnie danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji
50kg Sp. z o. o.
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł w całości opłacony
NIP 5252937654 | REGON 52406828000000 | KRS 0001011474
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Zapisz się na newsletter!